TKKF Kwisa Świeradów - Zdrój - strona oficjalna

Strona klubowa
Herb
  • Witamy na stronie klubu TKKF Kwisa Świeradów - Zdrój
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Orzeł Platerówka - Chmielanka Chmieleń 1:2
  • Sudety Giebułtów - Bazalt Sulików 2:1
  • Iskra Łagów - Stella Lubomierz 2:7
  • Olsza Olszyna - Skalnik Rębiszów 3:1
  • Cosmos Radzimów - Błękitni Studniska 4:1
  • Pogoń Markocice - Kwisa Świeradów - Zdrój 4:2
  • LSZ Radostów - LKS Jaśnica Opolno 2:4
  •        

Logowanie

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. Tomasz_Miakienko 4
2. bodzio26 3
3. chowan10 2

Losowa galeria

TKKF Kwisa - LKS Świecie 1-2 (0-2)
Ładowanie...

Sport.pl

Kalendarium

22

01-2019

wtorek

23

01-2019

środa

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

26

01-2019

sobota

27

01-2019

niedziela

28

01-2019

pon.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statut


Statut
Stowarzyszenia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
- ogniska "KWISA"  w Świeradowie-Zdroju,

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny i zobowiązania organizacyjne.

§ 1
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę : "Ognisko Kwisa" oraz stosuje skrót "Kwisa"
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Świeradów-Zdrój, a terenem działania   miasto – uzdrowisko
Świeradów-Zdrój
§ 3
 Stowarzyszenie jest organizacją samorządną posiadającą osobowość prawną.
§ 4
Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.
§ 5
Stowarzyszenie deklaruje przynależność do Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego oraz zobo­wiązuje się do stałego używania jego godła, barwy i flagi.

Godłem - jest kompozycja liter "KF" na białym polu oraz "KF" na czerwonym polu, zamknięta z dwóch stron dekoracyjnymi elementami barwy zielonej,
Barwami - są kolory: biały, czerwony, zielony,
Flagą   - jest prostokątny płat materiału koloru białego z pasmem czerwonym w górnej jej części i godłem umieszczonym pośrodku.
Stowarzyszenie posługiwało się będzie dodatkowym znakiem graficznym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do statutu.
§ 6
   Stowarzyszenie zobowiązuje się do:
zgodnego działania ze statutem oraz uchwałami władz TKKF i Związku TKKF do którego należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego,
niezwłocznej zmiany lub cofnięcia uchwały niezgodnej ze statutem lub uchwałą związku TKKF w którym jest zrzeszone.

Rozdział II.
Cele działania i sposoby ich realizacji
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci.
Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.
Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w TKKF patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
Prowadzić działalności profilaktyczną w przedmiocie problemów alkoholowych i narkomanii poprzez promocję zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację.
§ 8
Realizacja celów następuje poprzez:
Propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej i sportu.
Nauczanie w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej.
Prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.
Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad i innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
Organizowanie specjalistycznych sekcji i zespołów o charakterze sportowym względnie rekreacyjnym.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9
 Rodzaje członków:

Stowarzyszenie zrzesza:
członków zwyczajnych,
członków uczestników,
członków honorowych.
§ 10
1. Członek zwyczajny
Członkiem zwyczajnym - może być osoba fizyczna, pełnoletnia, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członek ma prawo;
Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działalność.
Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze.
3. Do obowiązków członka należy:
Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Regularne opłacanie składek członkowskich.
Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i jego majątek.
Aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 11
Członek uczestnik                                                                                                                                      
1. Członkiem uczestnikiem - może być osoba niepełnoletnia w wieku powyżej lat 7, do lat 18, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych.                                      
2. Członek posiada uprawnienia członka zwyczajnego za wyjątkiem uczestnicze­nia w Walnym 
   Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
3. Członek uczestnik posiada obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem §10, pkt. 3,  ppkt b) tj. zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.”
§ 12
Członek honorowy
Członkiem honorowym - może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formą wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem uczest­niczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 13
Nabycie członkostwa
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na członka obowiązana jest:
złożyć na piśmie deklarację przystąpienia.
Decyzja o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia wydaje Zarząd o czym powiadania ubiegającego się w terminie 1-go miesiąca od dnia otrzy­mania deklaracji.
Punkt 1 i 2 nie dotyczą członków honorowych.
§ 14
Utrata członkostwa
1. Członkostwo ustaje na skutek:
wystąpienia,
wykreślenia z rejestru członków,
wykluczenia,
zgonu,
likwidacji Stowarzyszenia,
utraty praw obywatelskich.

2. Wystąpienie - dla zachowania ważności winno być zgłoszone na piśmie i przyjęte przez  
    Zarząd w ciągu 1-go miesiąca. Zarząd może uzależnić przyjęcie wystąpienia od uprzedniego 
    wykonania zaległych obowiązków statutowych lub obowiązków członka władz 
    Stowarzyszenia.
3. Wykreślenia z rejestru członków dokonuje Zarząd po ustaleniu nie opłacania składek
    członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy.
Wykluczenie następuje po stwierdzeniu nie przestrzegania postanowień sta­tutu, uchwał 
     władz statutowych lub regulaminów. Przed wykluczeniem należy wezwać   
     zainteresowanego członka do osobistego złożenia wyjaśnień.
5. Ustanie członkostwa na skutek likwidacji osoby prawnej następuje z dniem podjęcia
     czynności przez likwidatora osoby prawnej.
§ 15
O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14 dni od jego ustania przez wysłanie pisemnej informacji na ostatni adres, oficjal­nie podany przez byłego członka.
Ustęp 1 nie ma zastosowania przy ustaniu członkostwa na skutek zgonu lub likwidacji Stowarzyszenia.

§ 16
Od decyzji Zarządu o ustaniu członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zabrania w terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia informacji o ustaniu członkostwa.
Osoba, której członkostwo ustało ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu w czasie rozpatrywania jej odwołania, popierać je i składać wyjaśnienia.
Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, odwołujący się nie wykonuje prac i obowiązków statutowych członka.
Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania dotyczące odwołania jest ostateczne.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
Postanowienia ogólne
§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków.
Zarząd.
Komisja Rewizyjna.
2. Władze są stałymi organami kolegialnymi.                                                                            
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów i odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje Walne Zebranie.
4. Kadencja władz trwa 2 lata.
Członek władz pełni swą funkcję honorowo z wyjątkiem urzędującego członka Zarządu, którego może powołać Zarząd.
6. Uczestnictwo w posiedzeniach władz jest obowiązkowe.
7. Zawiadomienie członka władz o terminie posiedzenia uznaje się także za dokonane, o ile nastąpiło w drodze nadania poleconej przesyłki pocztowej na oficjalnie podany przez niego ostatni adres zamieszkania, przy zacho­waniu terminu określonego statutem lub uchwałą właściwej władzy.

§ 18
1. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
rezygnacji,
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
odwołania.
2. Członek władz może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz, jeżeli 
    nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.
3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz, podej­muje władza
    której jest on członkiem.                                                                                                                                 4. Zawieszenie w czynnościach może obejmować okres do 6-ciu miesięcy.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władzy, władzy tej przysługuje prawo
    uzupełnienia swego składu przez powołanie osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę  
    głosów w wyborach do tej władzy, z tym że liczba członków władz pochodzących z 
    kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.  
    Gdyby w wyborach do władzy liczba kandydatów nie była większa od liczby osób    
    wybranych, kooptacji podlega członek Stowarzyszenia uznany przez władzę za osobę godną
     pełnienia mandatu.

Walne Zebranie Członków
§ 19
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, władną podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 20
Walne Zebranie zbiera się nie rzadziej niż raz na 2 lata, przed upływem kadencji władz urzędujących, dla dokonania wyboru władz, przyjęcia sprawozdania władz oraz ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia delegatów pisemnie nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.
Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności, w pierwszym terminie, co najmniej 1/2 członków zwyczajnych, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych członków.
W Walnym Zebraniu udział biorą:
z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym   - członkowie honorowi, przedstawiciele władz TKKF oraz goście.
Każdy członek zwyczajny ma 1-den głos.
Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu lub jego Zastępca, prze­prowadzając wybór Przewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zebrania.
Walne Zebranie obraduje nad sprawami objętymi porządkiem obrad.
Do porządku obrad mogą być wprowadzone sprawy dodatkowe, na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjęte większością kwalifikowaną. Trybem tym nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania i powołanych na nim komisji.
Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w następnej kadencji.
Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
Z obrad Walnego Zebrania Sekretarz sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości oraz poszczególnym jego członkom.
Wybór członków Zarządu w liczbie od 5 do 10 osób.
Wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5 osób.
 Uchwalanie kierunków i programu działania.
Odwoływanie członków Zarząd i Komisji Rewizyjnej.
Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa.
Uchwalanie zmiany statutu.
Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
Podejmowanie uchwał w innych sprawach uznanych za konieczne.
Wybór delegatów na Zjazdy organizacyjne Związków TKKF.

§ 22
1. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd na żądanie:
Poprzedniego Walnego Zebrania.
Zarządu.
Komisji Rewizyjnej.
Związku TKKF, do którego Stowarzyszenie należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego.
Nie mniej niż 1/2 liczby członków zwyczajnych.

Żądanie zwołania Walnego Zebrania winno być złożone na piśmie z poda­niem przedmiotu obrad oraz jego uzasadnieniem.
Walne Zebranie zwołane jest w terminie 2-ch miesięcy od daty zgłoszenia żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
Walne Zebranie nadzwyczajne przeprowadza się według zasad przewidzia­nych dla Walnego Zebrania zwyczajnego, zawartych w § 20 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12.

Zarząd
§ 23
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed tą władzą.
§ 24
Zarząd Konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
2.   Ukonstytuowanie się Zarządu następuje w ciągu 7 dni od daty wyborów.
Zarząd ustanawia regulamin swego działania, w którym dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu.
§ 25
Zarząd odbywa swoje posiedzenia co najmniej dwa razy w ciągu roku. Posiedzenia są protokołowane.
O terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu, Prezes lub jego Zastępca mogą powiadomić Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Prezes lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie Zarządu na wniosek:
Komisji Rewizyjnej,
Związku TKKF do którego Stowarzyszenie należy na prawach członka zwyczajnego
w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 26
Zarząd zobowiązany jest w terminie 1-go miesiąca od chwili jego wyboru zawiadomić Sąd Rejestrowy i organ nadzorujący o zmianie w swoim składzie, miejscu zamieszkania członków oraz adresie siedziby władz.

§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
Działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz.
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz Związku TKKF, do którego Stowarzyszenie  
      należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego.
Uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie bilansu.
Ustalanie składek członkowskich.
Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności.
Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompe­tencji Walnego
      Zebrania lub uregulowanych przez Walne Zebranie.
Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych ze wszystkich możliwych, dostępnych źródeł.

Komisja Rewizyjna:
§ 28
Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą całokształt działalności Związku z wyjątkiem Zjazdu Delegatów.
§ 29
1. Komisja konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego,  
    Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Ukonstytuowanie się Komisji następuje w ciągu 7 dni od daty wyboru.
3. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego 
    przez siebie regulaminu działania.
§ 30
W skład Komisji nie może wchodzić osoba zatrudniona w Stowarzyszeniu lub pełniąca funkcję członka Zarządu.
§ 31
Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji działając na jej zlecenie.
Z posiedzenia Komisji oraz z przeprowadzonych czynności kontrolnych, Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.
§ 32
Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 33
Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działal­ności i wyników przeprowadzonych kontroli stawiając wniosek o udzielenie lub, odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego członkom.
§ 34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
Przeprowadzanie kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetel­ności oraz zgodności z przepisami prawa.
Wydawania wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądania wyjaśnień w sprawach wątpliwych.
Występowania z żądaniem zwołania Walnego Zebrania nadzwyczajnego lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgod­nych z prawem, statutem lub interesem Stowarzyszenia.

Rozdział V
Uchwały - zasady podejmowania i warunki ich ważności
§ 35
Każda władza podejmuje decyzje w formie uchwały.
Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie tajne w przypadku żądania zgłoszonego przez większość człon­ków władzy podejmującej uchwałę.
Wszystkie uchwały winny być protokołowane.
§ 36
Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów oddanych, przy czym dla jej ważności - wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.
Zwykła większość głosów występuje wówczas, gdy liczba " za " jest większa o 1 głos od liczby głosów "przeciw".
Przy równej liczbie głosów " za " i "przeciw" - w głosowaniu jawnym, przeważa głos przewodniczącego posiedzenia, a w głosowaniu tajnym rezultat jest nierozstrzygnięty i wymaga dodatkowego głosowania.
Uchwałę uważa się za przyjętą jeżeli uzyskała zwykłą większością głosów,
§ 37
1. Kwalifikowana większość 2/3 głosów oddanych wymagana jest do podjęcia uchwały w sprawie:
likwidacji Stowarzyszenia,
zmiany statutu,
odwołania członka władz,
zawieszenia w czynnościach członka władz,
uzupełnienia porządku obrać.
Dla ważności uchwały wymagana jest obecność połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.
W głosowaniu jawnym za głosy oddane uważa się głosy " za", "przeciw" oraz wstrzymujące się.
W głosowaniu tajnym za głosy oddane uważa się ważne głosy  „za" i "przeciw".
§ 38
Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie zwołane w drugim terminie, są ważne bez względu na ilość osób uprawnionych do głosowania i biorących udział w posiedzeniu.
§ 39
Uchwałę o zawiedzeniu w czynnościach członka władz, podejmuje ta władza, której jest on członkiem.
§ 40
Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej członka władz, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.

Rozdział VI
Reprezentowanie Związku
§ 41
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, na zewnątrz, upoważniony jest Prezes Zarządu.
2. Prezesa może zastępować Zastępca Prezesa lub upoważniony przez Prezesa członek 
    Zarządu.
§ 42
Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złoże­nie podpisów przez Prezesa i Skarbnika lub jednego z nich wraz z upoważ­nionym członkiem Zarządu.
Zarząd w regulaminie swego działania może upoważnić członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określo­nego limitu.
§ 43
Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełno­mocnika działającego samodzielnie.

Rozdział VII
Wyróżnienia, kary i sankcje organizacyjne
§ 44
Stowarzyszenie stosuje następujące rodzaje wyróżnień:
Pochwałę.
Dyplom.
Nagroda.
Odznaczenie honorowe.
§ 45
1. Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary w postaci:
Ostrzeżenia.
Nagany.
Pozbawienia funkcji.
Zawieszenia w prawach członka.
wykluczenia z członkostwa.
2.   Każda władza stosuje kary wobec swoich członków władz, za niewykonanie lub
      nienależyte wykonywanie obowiązków członka władzy.
Zarząd Stowarzyszenia stosuje kary wobec członków zwyczajnych uczestników i honorowych za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz.

Rozdział VIII
Majątek Stowarzyszenia
§ 46
Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku ruchomego wymagają uchwały Zarządu.
Gdy przedmiotem uszczuplenia jest prawo własności nieruchomości lub prawo do własnościowego lokalu, względnie prawo wieczystej dzierżawy grunta zabudowanego lub niezabudowanego - decyzje w tej oprawie podejmuje Walne Zebranie.
Uszczuplenie majątku może nastąpić wyłącznie na rzecz członków zwyczaj­nych TKKF.

Rozdział IX
Zmiana Statutu
§ 47
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i podlega rejestracji w Sądzie Rejestrowym.

Rozdział X
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 48
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie.
Uchwala Walnego Zebrania winna ustanowić likwidatora, określić tryb likwidacji oraz wskazać cel - związany z działalnością TKKF-u - na jaki ma być przeznaczony majątek.Prezes Zarządu TKKF Ognisko „Kwisa”

w Świeradowie-Zdrój
                                    
 Mariusz StachurskiŚwieradów-Zdrój 2008-03-31
Statut ze zmianami:
z dnia 02.02.2004 r.
z dnia 31.03.2008 r.
 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

Pogoń MarkociceKwisa Świeradów-Zdrój
Pogoń Markocice 4:2 Kwisa Świeradów-Zdrój
2015-04-12, 15:00:00
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 16
Orzeł Platerówka 1:2 Chmielanka Chmieleń
Sudety Giebułtów 2:1 Bazalt Sulików
Iskra Łagów 2:7 Stella Lubomierz
Olsza Olszyna 3:1 Skalnik Rębiszów
Cosmos Radzimów 4:1 Błękitni Studniska
Pogoń Markocice 4:2 Kwisa Świeradów - Zdrój
LSZ Radostów 2:4 LKS Jaśnica Opolno

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 17
Pogoń Markocice - LSZ Radostów
Kwisa Świeradów - Zdrój - Cosmos Radzimów
Olsza Olszyna - Błękitni Studniska
Iskra Łagów - Skalnik Rębiszów
Sudety Giebułtów - Stella Lubomierz
Bazalt Sulików - Chmielanka Chmieleń
LKS Jaśnica Opolno - Orzeł Platerówka

Najnowsza galeria

Nowa galeria
Ładowanie...

Ankiety

Czy Kwisa Świeradów ma szanse powalczyć o awans do kl O

Facebook

 

Partnerzy

Buttony

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 69, wczoraj: 238
ogółem: 1 213 144

statystyki szczegółowe